Reset Password

click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Make a Reservation
Advanced Search
Your search results
8 กันยายน 2020

น้ำตกกรวดทอง

น้ำตกกรวดกรอง หมู่ที่ 8 ต.ทับช้าง อยู่ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเทือกเขาสอยดาว หมู่ที่ 8 ต .ทับช้าง จากปากทางถนน 317 เข้าไป ประมาณ 10 กิโลเมตร ในเขตความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์สูง ทางเข้าเป็นลูกรัง ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เหมาะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จักรยานเสือภูเขา

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.